Siteregels
Om een goede organisatie van de HCC!Almere website te garanderen, vragen wij iedereen om zich te houden aan onderstaande gedragscode en disclaimer. Door gebruik te maken van deze website van HCC!Almere, verklaart men zich akkoord met deze regels en alle consequenties die daaruit voortvloeien. Over de beslissingen van de betrokken besturen van de HCC!Almere evenementen en de webmaster kan niet gecommuniceerd of gediscussieerd worden. De webmaster heeft het recht om, naargelang de situatie, een onderwerp te verwijderen of zelfs een bezoeker te bannen.

Bij vragen of problemen kunnen de betrokken besturen van de HCC!Almere of de webmaster via e-mail benaderd worden.


Technische site-specificaties
Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van minimaal 1024x768 pixels en de volgende browsers:
- Internet Explorer 6.0 en hoger (voor Windows);
- Firefox 2.0 en hoger (voor Linux, Windows en MacOS X);
- Safari 3.0 en hoger (voor MacOS X en Windows).
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website dien je te beschikken over een Flash plugin en Adobe Acrobat Reader. Ook moeten cookies en javascripts worden toegestaan.

Gedragscode en disclaimer
1. Taalgebruik op de website
Vuistregel: Gebruik dezelfde taal als diegene die je zou hanteren als je van persoon tot persoon met een onbekende een gesprek voert;
1.1. Verzorg je berichten, besteed aandacht aan grammatica en spelling. De voertaal is Nederlands op de HCC!Almere website (berichten in andere talen zullen worden verwijderd), let hierbij op spelling en syntaxis. Spelfouten kunnen achteraf worden gecorrigeerd door middel van de "edit" functie. Slecht taalgebruik wordt door bezoekers als bijzonder storend ervaren. Gebruik leestekens en zorg voor een duidelijke alinea indeling als je lange berichten post;
1.2. Gebruik terminologie die alle bezoekers kunnen volgen, en doe moeite om een bepaald begrip die mensen niet begrijpen extra uitleg te geven;
1.3. Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aanzien als schreeuwen en wordt niet getolereerd. Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smilies, kleuren of de andere (te nadrukkelijke) opmaakmogelijkheden van de website zijn uit den boze en maken het lezen van de berichten alleen maar moeilijker;
1.4. Wees voorzichtig wat je (over anderen) zegt. Als een bericht is geplaatst, kan in principe iedereen het lezen.

2. Een bericht, activiteit of medium plaatsen
Vuistregel: Plaats berichten die waarheidsgetrouw, relevant, informatief en duidelijk zijn;
2.1. Zorg dat je een bericht plaatst onder het juiste onderwerp en met de juiste titel. Dat bespaart de HCC!Almere webmaster veel werk en zorgt ervoor dat bezoekers alle informatie snel kunnen bereiken, respecteer daarbij dus de bestaande logische menu en galery indeling;
2.2. Zorg ervoor dat de titel van het bericht veel over het bericht zelf vertelt. Geen titels zoals "Ik heb een oplossing" of "ik zoek HCC!Almere" dus. Duidelijkheid staat voorop;
2.3. Controleer eerst of je bericht al niet eerder werd geplaatst. Dat kan door gebruik te maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden van de website. Dubbele berichten worden onherroepelijk verwijderd;
2.4. Leg duidelijk uit wat je precies bedoeld. Ook is het vaak erg handig als je extra achtergrondinformatie vermeldt;
2.5. Deel je kennis! Het is ongepast om alleen maar hulp te vragen en nooit hulp te geven;

3. Registreren
3.1. Het is voor niet-geregistreerde gebruikers alleen mogelijk om berichten te lezen. Vooralsnog kunnen alleen betrokken HCC bestuurs- & kernleden een nieuw bericht aanmaken (ingeven); alleen de betrokken webmasters kunnen deze berichten dan wijzigen/goedkeuren en dan ook daadwerkelijk publiceren waardoor ze pas leesbaar worden door de bezoekers (zie 4. Publiceren);

4. Publiceren
4.1. De betrokken HCC besturen en de webmasters hebben de uiteindelijke publicatie verantwoordelijkheid over alle inhoud, behalve de inhoud van het forum en maken daarbij gebruik van het CMS-systeem (Content Management System) van deze website door te bepalen of iets, dat door een auteur is ingegeven, ook daadwerkelijk gepubliceerd wordt (al-dan-niet na aanpassingen/correcties of toevoegingen), in welke periode (begin- en eindmoment) en de plaats ('normale' categorie, in de evementen agenda en/of ook op de voorpagina, etc.). Uitingen en meningen in het forum op deze site zijn voor rekening van de respectievelijke auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van (het bestuur of de webmasters van) HCC!Almere evenementen of de direct betrokken HCC groeperingen.

5. Sancties
5.1. Het overtreden van de hierboven opgesomde regels kan leiden tot uitsluiting tot inloggen van de website of zelfs het bezoeken van deze website (= bannen);
5.2. In eerste instantie zullen de desbetreffende berichten verwijderd worden en zal de overtreder (mits bekend) via een privé-bericht een waarschuwing ontvangen;
5.3. Wanneer de overtreder na 2 waarschuwingen nog steeds de regels overtreed, zal hij niet meer mogen inloggen op de website of zelfs niet meer deze website kunnen bezoeken doordat zijn IP-adres ge-'banned' wordt;

6. Licenties
6.1. Software licenties: de software die wordt aangeboden op deze website van HCC!Almere wordt, tenzij anders aangegeven, allemaal aangeboden onder de GNU/GPL Licentie.
gnu-gpl.png
Klik hier voor meer info over de GNU GPL Licentie.  
6.2. Documentatie en media licentie: de documentatie en media (Foto's, video's, geluid, en overige documentatie, etc.) die wordt aangeboden op deze website van HCC!Almere wordt, tenzij anders aangegeven, allemaal aangeboden onder de Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 2.5 Licentie.
creative-commons-srr.png
Klik hier voor meer info over deze licentie.

7. Aansprakelijkheid
Leden die andere leden helpen, leden die bijdragen maken en aanleveren voor publicatie op de HCC!Almere website of leden die activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige basis. Zij hebben geen enkele verplichtingen. Bezoekers of leden die een beroep doen op andere leden doen dit ten alle tijde voor eigen risico.
  
7.1. De informatie die op de website van HCC!Almere beschikbaar wordt gesteld, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie onverhoopt onjuist, incompleet of verouderd zijn. Daarom zijn aan de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld géén rechten te ontlenen.
7.2. Gebruik van deze website is geheel voor risico van de bezoeker. HCC!Almere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van bezoekers van deze website, die op welke wijze dan ook, door het gebruik van deze website, het bekijken van deze website of het downloaden van bestanden van deze website veroorzaakt is.
7.3. Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van HCC!Almere liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van HCC!Almere. HCC!Almere is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze (externe) websites of bronnen. HCC!Almere geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.
7.4. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar een van de webmaster

8. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Algemene voorwaarden van HCC Nederland
Deze site voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de algemene voorwaarden van HCC Nederland:

Gebruik HCC-website (Artikel 14 algemene voorwaarden HCC Nederland)
14.1 Het is Gebruikers niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCC. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
14.2 Het gebruik van enige informatie verkregen middels de Website gebeurt voor risico van de Gebruiker.
14.3 Door Gebruikers van de Website geplaatste berichten geven niet de mening van HCC weer en moeten beschouwd worden als de privé-mening van de plaatser van het bericht of de reactie.
14.4 HCC betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar Website. Dat geldt ook voor de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt aan Gebruikers. HCC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de Gebruiker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.
14.5 HCC stelt HCC-leden, die zich daarvoor hebben aangemeld, middels haar Website in de gelegenheid om in contact te treden met andere HCC-leden. HCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uit dit contact voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook.
14.6 HCC heeft het recht Gebruikers de toegang tot niet openbare gedeeltes van de Website te ontzeggen.


HCC!Almere is onderdeel van HCC en houdt zich uitsluitend met de daadwerkelijke beoefening van de computer hobby bezig. Vragen over lidmaatschap, adreswijziging, het niet meer willen ontvangen van diverse nieuwsbrieven of wat dan ook, worden niet door ons beantwoord. U dient altijd contact te nemen met het HCC hoofdkantoor. Hier vindt ook de ledenadministratie plaats. Het adres is: http://www.hcc.nl